locatie

Posted by Admin on Feb 1, 2019


Het evenement zal net als voorgaande edities worden gehouden achter het gild of beter gezegd het Kempke in Stokkum.

Evenement adres:

Lange heg 2

7039 CA Stokkum

 

Parkeren
Kom je met de auto? parkeer dan de auto in de berm aan de Lange Heg. voor fietsers is er een onbewaakte fietsenstalling op het terrein.

Bus, tram of metro?

indien je met het openbaar vervoer wenst te komen raden we je aan de website OV24 te benaderen voor de mogelijkheden.

HUISREGELS & VOORWAARDEN

Posted by Admin on Feb 1, 2018

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels van Stichting promotie Stokkum (SPS) zoals hieronder weergegeven.

 

Algemeen

Een relaxte houding en dito gedrag zijn een basisvoorwaarde tijdens dit evenement. Discriminatie door zowel bezoekers als personeel wordt door de organisatie niet getolereerd. Drugs en/of andere verdovende middelen zijn verboden. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van drugs, alsmede de hulpmiddelen hiervoor zijn ten strengste verboden in de directe omgeving van het festivalterrein en op het festivalterrein zelf. Het kopen of aanstalten maken tot kopen van deze middelen is ten strengste verboden. Wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt zijn altijd verboden. BIJ VONDST VAN WAPENS WORDT DE POLITIE INGESCHAKELD! Het is verboden vloeistoffen zoals parfum en spuitbussen zoals deodorant mee het terrein op te nemen. Zonnebrand en deodorantrollers zijn toegestaan mits in de originele verpakking. Wildplassen is verboden en daar zal streng tegen worden opgetreden Er zijn voldoende toiletblokken aanwezig op het evenemententerrein. Deze zijn gratis toegankelijk, mits anders vermeld. Roken is verboden in alle binnen locaties in Nederland. Dit geldt ook voor tenten op festivals. Hierop zal gecontroleerd worden en de toegang tot het terrein kan u ontzegd worden. Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd. In geval van het opzettelijk vernielen van eigendommen van de organisatie of anderen, zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie, en wordt de toegang tot het terrein ontzegd. Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de muntenkassa’s. De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. SPS geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van SPS goederen te verkopen op of rondom het evenemententerrein. Het is verboden om op of in de nabijheid van het evenemententerrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

Toegang tot het evenement

Bij de entree wordt u door de beveiligingsdienst gefouilleerd. Indien men hieraan geen medewerking verleent, wordt de toegang tot het terrein ontzegd. De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatie, welke op verzoek moet worden getoond. Onder een geldig legitimatie verstaan wij het volgende: rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort. U kunt door de beveiligingsdienst gevraagd worden om een kopie van uw legitimatie te laten maken. Minimum leeftijd voor toegang van de evenementen is 16 jaar, tenzij anders aangegeven. De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat SPS gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld. Toegang tot het evenement is mogelijk tot een bepaalde tijd. Deze tijd vind je op het entree ticket. Na deze tijd krijgt de bezoeker geen toegang meer tot het evenement, zonder dat SPS gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld. Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen op voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens moet aangetoond kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden. Mocht het gebruik door de organisatie in twijfel worden getrokken dan zijn zij bevoegd de medicijnen in te nemen. Er wordt geen toegang tot het terrein verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn naar groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan motorclubs (jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d. Verder is alle kleding toegestaan mits er geen racistische uitingen op aanwezig en/of aangebracht zijn. in verband met de veiligheids- en beveiligingsvoorwaarden is het niet mogelijk om de evenementenlocatie in en uit te lopen. Bij het betreden van het festival wordt u geacht te kunnen communiceren met onze medewerkers en beveiligingsdienst. Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee het terrein op te nemen.

Aansprakelijkheid

Wanneer door onvoorziene omstandigheden het festival geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van het festivalterrein, kan de SPS hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van gemaakte kosten aan de bezoeker.  De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan het evenement.

EHBO

Wij hebben een aparte EHBO ruimte met gediplomeerde EHBO-ers. Behandeling van minderjarigen wordt altijd gemeld aan de ouders en/of verzorgers van de minderjarige. Aanwijzingen Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd. Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Toegangsbewijzen en e-tickets

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van SPS. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is SPS gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen. De organisatie heeft altijd het recht om tickets te annuleren. Indien dit gebeurt zal het volledige bedrag (inclusief fee) terug betaald worden aan de klant.
Programmering

In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren. SPS kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

Munten

Gekochte munten zijn alleen geldig op het evenement waar deze gekocht zijn. gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld. Er kan op de evenementen van SPS alleen betaald worden met de daarvoor bestemde munten. Munten zijn en blijven eigendom van SPS.

Media voorwaarden

Tijdens het evenement wordt gefilmd en gefotografeerd. Als u het evenemententerrein betreed gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt van u en deze verspreidt via alle mogelijke mediavormen. Het is toegestaan om tijdens het evenement fotoapparatuur mee naar binnen te nemen. Hieronder wordt verstaan: digitale fotocamera’s met een normale lens, telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Er zullen door verschillende fotografen foto´s gemaakt worden.

Verwijdering

Afhankelijk van de ernst van het incident kan worden besloten de bezoeker te verwijderen van het terrein en daarmee voor de rest van de dag toegang tot het terrein te ontzeggen. Bij het plegen van strafbare feiten wordt de persoon overgedragen aan de politie.

IN SITUATIES WAAR DEZE HUISREGELS NIET IN VOORZIEN, BESLIST DE ORGANISATIE EN/OF BEVEILIGINGSDIENST VAN HET FESTIVAL OVER TE NEMEN MAATREGELEN.

Contact

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels dan kunt u contact opnemen via info@zommercarnaval.nl. Wanneer u klachten heeft dan kunt u deze bij de organisatie melden. Klachten kunt u telefonisch, per e-mail dan wel schriftelijk melden. Overige contactgegevens vind u op onze website: www.zommercarnaval.nl